SIA “Bērnu un pusaudžu centrs” pakalpojumu (lekcijas) iegādes un izmantošanas noteikumi

SIA “Bērnu un pusaudžu resursu centrs”, reģistrācijas Nr. 42103113271, savā mājas lapā https://pusaudzucentrs.lv/, turpmāk – portāls, piedāvā  pakalpojumus (lekcijas) atbilstoši šiem lietošanas noteikumiem, kas ir saistoši visiem portāla lietotājiem. Katra portāla lietotāja pienākums ir iepazīties ar šiem lietošanas noteikumiem. Portāla lietošana ir apliecinājums, ka esat izlasījuši lietošanas noteikumus, saprotat tos un apņematies tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Lietošanas noteikumos lietotie termini:
Pārdevējs – SIA “Bērnu un pusaudžu resursa centrs”;
Noteikumi – lietošanas noteikumi;
Portāla lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas lieto portālu;
Klients – fiziska vai juridiska persona, kas veic pirkumu portālā.

 1. Vispārīgie noteikumi

Šie Noteikumi  ir juridiska vienošanās starp Pārdevēju, Portāla lietotāju un/vai Klientu. Piekļūstot portālam, to pārlūkojot vai izmantojot, Portāla lietotājs un/vai Klients atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis Noteikumiem un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Pārdevēja, Portāla lietotāju un/vai Klientu tiesiskās attiecības.

Portāla izmantošana tiek uzskatīta par katra Portāla lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos Noteikumus un jebkuru citu informāciju, kas ir ietverta šajā portālā. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās publicētas portālā. Pārdevējs  ir tiesīgs arī bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas pakalpojumos, kas ir pieejami portālā. Noteikumu izmaiņas, kas notikušās pēc Klienta pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu. Klientam pakalpojums tiek sniegts pamatojoties uz to noteikumu redakciju, kas bija spēkā laikā, kad tika noformēts Klienta pasūtījums.

 1. Pasūtījuma noformēšana un izpildes termiņi

Norādītās pakalpojuma (lekcijas) cenas ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir pieejams pakalpojums (lekcija). Par pirkumu jāmaksā norādītā pakalpojuma (lekcijas) cena. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta Pārdevēja bankas kontā. Apmaksājot pakalpojumus maksai var tikt piemērota bankas komisijas maksa.

 1. Pakalpojuma (lekciju) apmaksa

Portālā ir iespējams iegādāties pakalpojumu (lekciju), veicot apmaksu ar maksājuma kartēm VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express. Portālā visas cenas ir norādītas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 1. Piegāde

Pēc pirkuma izdarīšanas un apmaksas veikšanas, Klients saņems e-pasta apstiprinājumu, ka pirkums ir veikts. Piekļuve pakalpojumam (lekcijai) tiek nodrošināta __ (5) dienu laikā pēc apmaksas par pakalpojumu (lekciju) saņemšanas  Pārdevēja bankas kontā, ja pakalpojums (lekcija) tiks organizēts vebināra veidā, vai vienu dienu pirms pakalpojuma (lekcijas) norises dienas.

 1. Pakalpojuma atgriešana

Klientam ir tiesības atteikties no pakalpojuma (lekcijas)  vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms pakalpojuma (lekcijas) sākuma, nosūtot elektronisku paziņojumu uz e-pasta adresi info@pusaudzucentrs.lv, norādot Klienta vārdu, uzvārdu, pakalpojuma (lekcijas) nosaukumu. Naudu par pakalpojumu (lekciju) Pārdevējs atgriež 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma saņemšanas. Pārdevējs atgriež naudu uz bankas kontu, no kura nauda par pakalpojumu (lekciju) ir saņemta, vai kartes kontu, ar kuru tika veikts darījums.

Atsakoties no dalības lekcijā  mazāk kā 5 (piecu) dienas pirms pakalpojuma (lekcijas) sākuma, dalības maksa netiks atgriezta. Paziņojot par dalības atcelšanu vismaz 24h pirms pakalpojuma (lekcijas) sākuma, ir iespējams dalības maksu izmantot reģistrācijai citam Pārdevēja organizētam pakalpojumam (lekcijai).

 1. Konfidencialitāte

Portāla lietotājs un Klients ir informēta par personas datu apstrādi (izmantošanu), kuru veic Pārdevējs, un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu. SIA “Bērnu un pusaudžu resursa centrs” ar lielu atbildību izturas pret Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību, un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām. Papildu informācija par Pārdevēja veikto personas datu apstrādi Jūs varat iegūt https://pusaudzucentrs.lv/privacy-policy/.

 1. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība

Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas saistībā ar pakalpojumu (lekciju), puses risina pārrunu ceļā. Ja puses strīdīgajos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tās strīda izskatīšanu nodot Latvijas Republikas tiesā.

 1. Noslēguma noteikumi

Jautājumus, kas nav regulēti šajos Noteikumos, Puses risina saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām. Visos citos jautājumos, puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas. Noteikumi ir spēkā no 2021. gada 2. jūlija.

 

0
  0
  Jūsu Grozs
  Jūsu grozs ir tukšsAtgriezties veikalā