Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu un pusaudžu resursu centrs” privātuma politika

I.  Vispārīgie jautājumi
 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu un pusaudžu resursu centrs” (turpmāk – Centrs) darbības mērķis ir sniegt mūsdienīgu, uz zinātniskajiem pierādījumiem balstīto psihosociālo rehabilitāciju bērniem un pusaudžiem, kuru īsteno dažādi veselības aprūpes un sociālā darba speciālisti. Centrs ciena Jūsu privātumu un apņemas to aizsargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par to, kādam nolūkam Centrs apstrādā personas datus, par personas datu apjomu, apstrādes termiņu, personas datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
 2. Apstrādājot personas datus, Centrs ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
 3. Centra Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus Centrs apstrādā un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Centra tīmekļa vietnē, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski.
II. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija
 1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Centrs, reģistrācijas Nr. 42103113271, Aleksandra Čaka iela 83/85 – 31/32, Rīga, LV-1011, e-pasts: info@pusaudzucentrs.lv, tīmekļa vietne: www.pusaudzucentrs.lv.
 2. Saziņai ar Centra personas datu aizsardzības speciālistu lūgums rakstīt uz: dati@pusaudzucentrs.lv.
 III. Personas datu apstrādes nolūki
 1. Centrs apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  • personas identifikācijai;
  • veselības pakalpojumu sniegšanai un nodrošināšanai;
  • klātienes konsultāciju un atbalsta pakalpojumu pusaudžiem un viņu ģimenei sniegšanai un nodrošināšanai;
  • ziņojumu apstrādei, kas iesniegti Centra tīmekļa vietnē;
  • konsultāciju sniegšanai pa tālruni;
  • lekciju un apmācību organizēšanai un nodrošināšanai;
  • atbalsta grupu vecākiem nodrošināšanai;
  • personāla apmācības un pieredzes apmaiņas organizēšanai;
  • pasākumu rīkošanai;
  • personu iesniegumu un informācijas pieprasījumu apstrādes nodrošināšanai;
  • sadarbības ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskām organizācijām nodrošināšanai, tai skaitā, sadarbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nodošanai/saņemšanai;
  • studentu prakses nodrošināšanai;
  • līgumu sagatavošanai, noslēgšanai, izpildei;
  • ienākošās un izejošās korespondences apstrādei;
  • norēķinu administrēšanai;
  • klientu un citu ieinteresēto pušu aptauju veikšanai;
  • Centra dokumentu un arhīva pārvaldībai;
  • personāla vadības un sociālo garantiju nodrošināšanai;
  • grāmatvedības, finanšu un statistikas uzskaitei;
  • dalībai konkursos un iepirkumos;
  • ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveidei, papildināšanai un uzturēšanai;
  • ārstniecības personu saraksta un darba grafika apkopošanai un nosūtīšanai;
  • atskaišu sniegšanai.
 2. Dažkārt personas datus Centra ir nepieciešams apstrādāt, lai aizsargātu personas intereses, nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem un sniegtu informāciju saskaņā ar personas tiesībām.
 3. Ja Centrs apstrādās personas datus citiem nolūkiem, kas nav norādīti Privātuma politikā, Centrs par to informēs personu atsevišķi.
 IV. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
 1. Centrs pirms personas datu apstrādes veikšanas izvērtē datu apstrādes darbības tiesiskumu. Tiesiskais pamats var būt:
  • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
  • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Centram saistošajos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  • saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
  • leģitīmās interesēs – lai realizētu no Centra un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Centra leģitīmās intereses.
                 V. Centra leģitīmās intereses
 1. Centra leģitīmās intereses ir šādas:
  • informēt sabiedrību par savu darbību;
  • veikt klientu un citu ieinteresēto pušu aptaujas;
  • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
  • pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
  • nodrošināt līguma saistību izpildi;
  • veikt strīdu risināšanu;
  • aizsargāt savas intereses kompetentajās institūcijās, nodrošināt pierādījumus iespējamo pieprasījumu gadījumā.
              VI. Personas datu kategorijas
 1. Personas datu kategorijas, kuras Centrs lielākoties, bet ne tikai, apstrādā, ir:
  • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, vecums, radniecība/pārstāvniecība;
  • kontaktinformācija – saziņas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
  • fotogrāfija, videoierakts;
  • finanšu dati – bankas konta numurs;
  • veselības dati – informācija par veselības stāvokli, diagnoze, informācija par saņemtajiem un saņemamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī cita informācija, ko Centra darbinieks vai speciālists konkrētajā situācijā izvēlēsies noskaidrot un fiksēt medicīniskajā dokumentācijā, stingri ievērojot informācijas vākšanas apjoma un satura atbilstību nolūkam;
  • dati, kurus persona vai viņa likumiskais pārstāvis pats ir iesniedzis Centrā;
  • citi personas dati atkarībā no personas saistībām ar Centru.
              VII. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana
 1. Centrs apstrādā personas datus un nodrošina to aizsardzību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā izvērtēšanas rezultātā apzinātos riskus un Centra saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
           VIII. Personas datu saņēmēju kategorijas
 1. Centrs var nodod personas datus šādiem personas datu saņēmējiem:
  • Centra darbiniekiem un speciālistiem, kuriem tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei;
  • Jums pašam/pašai;
  • tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apjomā;
  • ārpakalpojuma sniedzējiem (apstrādātājiem), slēdzot attiecīgu līgumu un nosakot ārpakalpojuma sniedzējiem (apstrādātājiem) saistošas prasības personas datu aizsardzības nodrošināšanai, saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem personas datu aizsardzības jomā;
  • trešajām personām, rūpīgi izvērtējot, vai šādai personas datu nodošanai ir tiesiskais pamats.
                       IX. Glabāšanas periods
 1. Centrs personas datu glabāšanas termiņa noteikšanai izmanto šādus kritērijus:
  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Centrs vai persona var realizēt savas likumīgās intereses;
  • kamēr Centram pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
  • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personu datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.
 2. Pēc tam, kad minētie kritēriji nav piemērojami, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanā valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
                               X. Personas tiesības
 1. Jums ir šādas tiesības:
  • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Centra leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Centra pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;
  • iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Centrs pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv;
  • saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.
 2. Centrs nosūtīs Jums atbildi pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski, vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.
 3. Centrs nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Centrs veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu Datu valsts inspekcijā.
                    XI. Noslēguma jautājums
 1. Centrs ir tiesīgs veikt izmaiņas un papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Centra tīmekļa vietnē.

Aktualizēts 12.02.2024.

0
  0
  Jūsu Grozs
  Jūsu grozs ir tukšsAtgriezties veikalā